Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2013

09:17
"Czułem, że czujesz to co ja, może się mylę
Czułem tak, gdy spojrzeniami spotkaliśmy się przez chwilę
I w moim innym świecie jesteśmy blisko.."
Pezet

May 09 2013

08:03
2457 1cab 350
08:02
2691 1879 350
pragnę!
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaMrsDarkness MrsDarkness
08:00
07:57
07:56
9661 11bd 350
Reposted fromthegirl thegirl viaRecklessKid RecklessKid
07:55
2231 9153 350
Julian Tuwim " Wszystko "
Reposted fromdeviate deviate viaRecklessKid RecklessKid
07:54
07:54
2257 e5a0 350
Reposted fromolls503 olls503 viaRecklessKid RecklessKid
07:53
4053 1321 350
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

May 02 2013

12:20
Play fullscreen
Gdzieś ludzie są w więzieniach
Gdzieś jest inny świat
Ptaki do Tybetu lecą
Przez przełącz Windy Gap
Chińska do zup przyprawa
Słoiczek Tiananmen
I dwoje się spotyka
Rozmawiają przed snem
Przed snem
Przed snem
Przed snem
Przed snem
Przed snem
Przed snem
Przed snem
Przed snem

April 30 2013

22:14
22:03
Jest źle, gdy nawet na zupie nic Ci nie pasuje...
— kolejny raz..
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viavoty voty
21:59
4863 091b 350
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viavoty voty

April 15 2013

19:26
Play fullscreen
Reposted byniewolniklajdusielecc

April 02 2013

20:17
7048 64fa 350
crystal castles 
Reposted fromsleepyheads sleepyheads viapraline praline
20:15
popatrz ja tu właśnie teraz wyciągam w Twym kierunku ręce, by mieć Ciebie więcej, tu i teraz
— fisz
Reposted fromuncertain uncertain viapraline praline
20:14
2078 ccd8 350
Reposted frompulperybka pulperybka viazoopa zoopa
20:12
5835 4902 350
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazoopa zoopa
20:11
5018 5856 350
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viapraline praline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl